© Paul Kruerke

Barbara Hornberger

Professorin für Didaktik Populärer Musik bei Hochschule Osnabrück

Arbeitsschwerpunkte: Populäre Musik, Theorie und Praxis der Populären Kultur, Kulturgeschichte des Populären, Didaktik des Populären.